Aktuality

Bezpečné používání isokyanátů - lékařské prohlídky

Vážení zákazníci a profesionální uživatelé polyuretanových pěn obecně, 

jak jste se mohli dozvědět z naší předchozí komunikace, abyste mohli i nadále bezpečně pracovat s isokyanáty, jsou od 24. srpna 2023 a následně každých 5 let povinná školení pro profesionální a průmyslové aplikátory. A to u produktů s obsahem isokyanátů, jejichž celková koncentrace ve výrobku má hladinu >0,1 %. V našem sortimentu se jedná o výrobky na bázi polyuretanu.

 

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

Zároveň dnem 1. ledna 2023 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

Cílem novely vyhlášky je zejména odstranění aplikačních nedostatků u periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou nově nastavena pravidla při zajišťování periodických prohlídek zaměstnavatelem. Obecná povinnost pro zaměstnavatele při zajišťování periodické pracovnělékařské prohlídky je návrhem přenesena do dobrovolné roviny, a to u prací v nerizikových kategoriích, u prací, které nespadají do profesních rizik, a u prací, u nichž nejsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.Vyhláška dále nese úpravy terminologické, úpravy obsahu pracovnělékařských prohlídek, poradenské činnosti a dohledu a dále zpřesňuje postupy a formy žádosti o provedení pracovnělékařských prohlídek. Aktualizace přílohy vyhlášky reflektuje nové vědecké důkazy v této oblasti.

 

Stanovisko ministerstva zdravotnictví:

V části I přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 79/2013 Sb.“), jsou stanoveny rizikové faktory pracovního prostředí a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle ust. § 11 předmětné vyhlášky. Mezi tyto rizikové faktory pracovního prostředí se řadí i „izokyanáty“. Obsah pracovnělékařských prohlídek je uveden v bodu 2.21. časti I přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. Periodické pracovnělékařské prohlídky jsou prováděny poprvé za 3 měsíce po nástupu k výkonu práce s isokyanáty, dále pak 1x za 1 rok. Tato povinnost byla stanovena již v předchozím znění vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Isokyanáty jsou sloučeniny s isokyanátovou funkční skupinou -NCO. Jestliže jsou v molekule přítomny tyto skupiny dvě, hovoříme o diisokyanátech. Označením "izokyanáty" v širším pojetí můžeme rozumět sloučeniny s libovolným počtem -NCO skupin (a tedy ten pojem pokrývá i diisokyanáty), ale někdo může mít na mysli především sloučeniny s jedinou -NCO skupinou, tedy monoisokyanáty. Z hlediska ochrany zdraví na pracovištích a s tím souvisejících předpisů mají ovšem zásadní význam pouze sloučeniny s dvěma -NCO skupinami, tj. diisokyanáty.  Všechny diisokyanáty jsou klasifikovány jako látky sensibilizující a skutečně jsou příčinou četných zdravotních obtíží exponovaných osob i na tuzemských pracovištích. Diisokyanáty se v ČR zpracovávají v mnoha desítkách společností. Naproti tomu monoisokyanáty jsou sloučeniny silně akutně toxické, ale nikoli sensibilizující, a na pracovištích se využívají pouze ojediněle. Nařízení vlády č. 361/2007 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2 uvádí hygienický limit PEL pro jediný monoisokyanát, a to methylisokyanát, CAS 624-83-9. Ministerstvu ani SZÚ není známo pracoviště v ČR, kde by se s methylisokyanátem pracovalo. Takové pracoviště není evidováno ani v systému KaPr.

Jak vyplývá z uvedeného, ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. je termínem „izokyanáty“ myšleno zejména „diisokyanáty“, kterým mohou být na pracovištích zaměstnanci exponováni. Užívání pojmu isokyanáty v případech, kdy se jedná o diisokyanáty, jistě není zcela nesprávné.

 

Závěr:

Doporučujeme všem našim odběratelům výrobků na bázi polyuretanu kontaktovat svého zdravotního lékaře, popřípadě osobu, které má uvnitř firmy na starost BOZP a konzultovat s nimi další postup. Jeden z názorů z pozice BOZP zdeVšechny výrobky v našem sortimentu na bázi polyuretanu obsahují množství isokyanátů > 0,1% a neumíme aktuálně nabídnout alternativy, jež by byly schopné v plném rozsahu tyto výrobky alternovat a nahradit.

← Zpět na seznam

Související weby